Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „AQUA SOLUTION”Sklep internetowy „AQUA SOLUTION” działający pod adresem www.aquasolution.pl, prowadzony jest przez: Ewę Radłowską, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Ewa Radłowska Alliance w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków NIP 9930033895, REGON 121551048, w ramach domeny www.aquasolution.pl, której posiadaczem jest Aqua Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000601566, NIP 6793122639, REGON 363711926, kapitał zakładowy 25 000 złotych, która to spółka jest właścicielem strony internetowej i serwisu internetowego, w ramach którego działa sklep internetowy .

Niniejszy regulamin określa, w szczególności: zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy.1. Słownik pojęćPojęciom użytym w regulaminie nadane zostały następujące znaczenia:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.aquasolution.pl sprzedający towary (rzeczy ruchome) za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczący usługi dodatkowe związane ze sprzedawanymi towarami, którego właścicielem jest Ewa Radłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Radłowska Alliance w Krakowie, ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków, NIP 9930033895, REGON 121551048

Sprzedający - Właściciel Sklepu

Klient - Osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; w przypadku osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnej powinna ona uzyskać zgodę swego przedstawiciela na dokonywanie zakupów w Sklepie.

Konsument - Klient, będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej (umowa sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - Fragment bazy danych zawierający dane indywidulanego Klienta, przekazywane Sprzedającemu przez Klienta dobrowolnie w celu realizacji zamówień, a także dane tworzące historię zamówień Klienta, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta.

Minimalne wymagania systemowe - Minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android; przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Internet Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), Android Browser 2.3

Przelew - Płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora – np. pocztowego.

Czas realizacji zamówienia - Okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta oraz przekaże je podmiotowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Dni robocze - Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przerwa w działaniu Sklepu - Awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu.

Regulamin - Oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

Siła Wyższa - Zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej, w tym realizacji zamówień Klienta.

Towar - Produkty będące w ofercie Sprzedającego, prezentowane na stronie www.aquasolution.pl

Usługa dodatkowa - Usługi oferowane przez Sprzedającego Klientowi przy okazji zakupu Towaru, bezpłatne lub płatne, które Klient może dobrowolnie wybrać przy okazji składania zamówienia, o ile Sprzedający oferuje je w związku z zakupem określonego Towaru. Usługa dodatkowa może być związana z montażem, usługą wymiany części serwisowych, usługą serwisową etc.

Serwis internetowy - strona i serwis internetowy www.aquasolution.pl działające na podstawie odrębnego regulaminu, którego częścią jest Sklep internetowy

Regulamin Serwisu Internetowego - Dokument określający zasady korzystania ze strony internetowej i serwisu internetowego www.aquasolution.pl

Użyte w Regulaminie określenie:

* Klient w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z korzystaniem ze Sklepu obejmuje również Konsumenta o ile postanowienia Regulaminu nie określają wyraźnie, że dotyczą one wyłącznie Konsumenta

* Zakup Towaru lub określenie równoznaczne obejmuje również zakup Towaru wraz z Usługą Dodatkową, o ile postanowienia Regulaminu nie określają wyraźnie, że dotyczą one wyłącznie Towaru.2. Postanowienia ogólne1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Klientami umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są Towary, znajdujące się w jego ofercie, szczegółowo opisane na stronie internetowej Sklepu.

2. Odwiedzając stronę internetową www.aquasolution.pl jak też składając zamówienia Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na warunki zawarte w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne, ale wymaga akceptacji jego Regulaminu. Jedyne płatności jakie Klient zobowiązany jest ponieść to koszty związane ze złożonym zamówieniem czyli: cena Towaru, wartość dostawy, ewentualne koszty związane z płatnością, jeśli istnieją po stronie Klienta oraz koszty związane z Usługami dodatkowymi wybranymi przez Klienta. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

3. Klient decydując się na zakup Towaru w Sklepie składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.aquasolution.pl Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest zachowanie przez Klienta Minimalnych wymagań systemowych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient może korzystać ze Sklepu i zamawiać towary 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków określonych jako Siła Wyższa lub okoliczności powodujących Przerwę w działaniu Sklepu.

5. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie składa ofertę zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży wybranych przez niego Towarów. Wysłanie przez Sklep informacji o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta w procesie składania zamówienia adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta.

6. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Sprzedającego.3. Proces składania zamówień1. W celu złożenia zamówienia Klient, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, dokonuje:

a. wyboru zamawianych Towarów/zamawianego Towaru;

b. wyboru Usług dodatkowych (jeśli takie będą dostępne);

c. wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;

d. wyboru dokumentu zakupu (faktura, paragon);

e. wyboru sposobu płatności;

f. wyboru opcji dodatkowych (jeśli takie będą dostępne).

2. Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest również podanie przez Klienta adresu aktywnego konta pocztowego (e-mail), na który Sklep wyśle informację o przyjęciu zamówienia Klienta oraz przekaże dane niezbędne do realizacji dostawy Towaru, w sposób wybrany przez Klienta, w tym w szczególności numer telefonu niezbędny do realizacji dostawy towaru za pośrednictwem kuriera lub Paczkomatu InPost.

3. Do złożenia zamówienia konieczne jest również, aby Klient zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności realizowaną przez Sprzedającego i zaakceptował ich treść.

4. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania przez Klienta Konta. Klient posiadający Konto może składać zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konto.

5. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru/Towarów w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zaproponuje towar o podobnych parametrach lub zwróci Klientowi wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub przekazane telefonicznie.

6. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

Klient w takim przypadku może według własnego uznania:

- zlecić częściową realizację zamówienia, przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów, Sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na Towary niedostępne, przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji zamówienia,

lub

- anulować całość zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego zamówienia i zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia tak w całości jak w części, a także powstanie po stronie Sprzedającego obowiązku zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.

7. Sklep dopuszcza możliwość składania zamówień również za pomocą telefonu pod numerem 12 201 86 96 lub za pośrednictwem e-mail pod adresem biuro@aquasolution.pl

W przypadku złożenia zamówienia przy pomocy środków, o których mowa powyżej postanowienia Regulaminu dotyczące zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej stosuje się odpowiednio.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta, w przypadku wykrycia, iż cena Towaru prezentowana w Sklepie została błędnie oznaczona, zaś realizacja zamówienia oznaczałaby dla Sprzedającego sprzedaż Towaru poniżej kosztów jego zakupu. W takim przypadku Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia i w przypadku, gdy Klient opłacił zamówienie, zawróci Klientowi wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub przekazane telefonicznie.4. Rejestracja/konto1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne. Klient przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym.

2. W celu rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym przekaże Sprzedającemu następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/ mieszkania) a także utworzy indywidulane hasło umożliwiające mu logowanie się do Sklepu.

Do dokonania skutecznej rejestracja Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności realizowaną przez Sprzedającego i zaakceptować ich treść. Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta. Klient przy zakładaniu Konta może uzupełnić swoje dane dodatkowo o datę urodzenia, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych, a także otrzymywanie newslettera.

3. Po zakończeniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta wymaga podania wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Klienta oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidulanego hasła.

Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.

4. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony przy czym, Klient może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta, bez konieczności podawania przyczyny. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając wiadomość na adres email: biuro@aquasolution.pl5. Realizacja zamówienia1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji uzależniony jest od faktycznej dostępności wybranego Towaru. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

3. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od daty potwierdzenia przez Sklep złożonego zamówienia. W przypadku zamówień indywidulanych czas realizacji ustalany jest każdorazowo z Klientem.

4. Brak wpłaty po upływie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia, za wyjątkiem zamówień, w których Klient wybrał formę płatności za pobraniem.

5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W momencie składania zamówienia Klient wybiera formę dostawy i akceptuje jej koszt.

6. Dostawa zamówienia może być zrealizowane poprzez:

a. odbiór własny w magazynie Sprzedającego;

b. Paczkomaty In Post;

c. Kuriera.

7. Na wyraźne żądanie Klienta Towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w pkt. 6. W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem.

8. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy zamówienia.

9. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania powinien, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej w obecności kuriera, a w przypadku odbioru osobistego w obecności pracownika Sklepu, sporządzić protokół stwierdzonych szkód w przesyłce i poinformować o tym fakcie Sprzedającego. W przypadku dostawy za pośrednictwem Paczkomatów In Post, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki otrzymanej za pośrednictwem Paczkomaty In Post należy postępować zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Operatora Paczkomaty. Tylko reklamacja złożona zgodnie z Regulaminem In Post będzie respektowana. Z regulaminem świadczenia usługi "Paczkomaty 24/7" przez In Post Paczkomaty Sp. z o.o., w szczególności § 13 można zapoznać się klikając tutaj.

10. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu Towaru, bądź doręczony Towar jest różny od zamówionego, bądź Towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@aquasolution.pl lub telefonicznie na numer 12 201 86 96.

11. W razie wątpliwości bądź braku przeciwstawnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Sprzedającego jak również dane posiadane przez dostawców usług kurierskich przechowywane są zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa oraz stanowią dowód wszystkich transakcji między Sprzedającym a Klientem.

12. Sprzedający dokonuje archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma dostęp do danych zamówienia za pośrednictwem swojego Konta a w przypadku, w którym Klient nie posiada Konta, za pośrednictwem linka internetowego, który otrzymuje w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. W każdym jednak przypadku Sprzedający rekomenduje zachowanie wiadomości potwierdzającej złożone przez Klienta zamówienie.

13. Sklep umożliwia również możliwość odbioru własnego z magazynu głównego w Krakowie i zapłaty gotówką przy odbiorze. Odbiór własny możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu i potwierdzeniu dostępności towaru.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany opakowań oferowanych Towarów. Ewentualna zmiana opakowania sprzedawanego Towaru nie wpływa na jego funkcjonalność i jest podyktowana wyłącznie zmianą w dostawie produktów od producenta.6. Ceny towarów. Koszty.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

- podawane są w złotych polskich (PLN),

- zawierają podatek VAT,

- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz ceny Usług dodatkowych oferowanych przez Sklep.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Sprzedającego oraz Klienta.

3. Koszty dostawy zamówienia podawane są osobno przy podsumowaniu zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest w sposób jasny i wyraźny prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy w zakładce „Płatności”.

4. Koszty dodatkowe takie jak: koszty niektórych opakowań lub innych Usług dodatkowych zamówionych przez Klienta, płatne dodatkowo, zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.

6. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.7. Płatności1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar z dostawą na terytorium Polski

a. za pobraniem (przy odbiorze Towaru),

b. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, PayPal,

c. przelewem na konto bankowe Sklepu.

2. Należność za zamówiony Towar, powiększoną o należne koszty dostawy oraz możliwe koszty dodatkowe, Klient uiszcza, w przypadku wyboru opcji płatności, o której mowa w pkt 1 pkt. c na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:BGŻ BNP Paribas

11 1600 1039 1846 0336 8000 00083. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po odnotowaniu przez Sklep wpłaty na konto, z wyjątkiem zamówień realizowanych za pobraniem lub płatnych przy odbiorze osobistym.

4. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. Nie pozbawi to jednak Klienta możliwości dokonania płatności.

5. Sprzedający zachowuje prawo własności Towarów zamówionych przez Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny.8. Awarie i przerwy techniczne w działaniu sklepu1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do tego, że Sklep nie będzie funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.

2. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientów.

3. O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu, Sprzedający poinformuje Klientów na stronie internetowej Sklepu. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszym stopniu odczuwalna dla Klienta.

4. W przypadku jeśli na skutek wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Klientowi.

5. Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcie o ewentualnych rekompensatach dla Klienta Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Klienta.9. Reklamacje1. Sprzedający odpowiada przed Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru sprzedanego z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Uprawnienia dotyczące rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami są wyłączone.

3. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

4. Wada prawna Towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Konsumentowi Towar nie stanowił własności Sprzedającego albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towaru wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, które istniały w chwili wydania mu Towaru lub tkwiły w tej chwili w Towarze.

6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Towaru.

7. W wyżej wskazanym przypadku Konsument powinien odesłać Towar przesyłką pocztową ekonomiczną, na koszt Sprzedającego na adres:

Alliance Ewa Radłowska

ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków

wraz z sugerowaną adnotacją „REKLAMACJA”. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu Towaru wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.aquasolution.pl a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, lub z opisem stwierdzonej niezgodności Towaru z umową.

8. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

9. Na niektóre Towary zakupione w Sklepie udzielana jest odrębna gwarancja producenta. Stosowna informacja umieszczana jest na stronie z opisem produktu. Warunkiem ważności gwarancji jest przestrzeganie wymaganych okresów wymiany materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne muszą być zakupione w sklepie AQUA SOLUTION. W przypadku zakupów w innych źródłach Sprzedający nie gwarantuje sprawności zakupionych urządzeń. Na wkłady zamienne obowiązuje gwarancja określona wydajnością danego wkładu. Gwarancja nie dotyczy Usług dodatkowych zamawianych wraz z Towarem realizowanych przez Sprzedającego.

10. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.

11. Konsument może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.10. Prawo odstąpienia od umowy1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z dnia 30.03.2017 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres biuro@aquasolution.pl. Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zamieszczonym poniżej, nie jest to jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przekazał Sprzedającemu informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Alliance Ewa Radłowska, ul. Tadeusza Kościuszki 28 / LU3, 30-105 Kraków , biuro@aquasolution.pl , Telefon: +48 12 201 86 96

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

3. O ile Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponuje Konsumentowi odbioru Towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

www.aquasolution.pl

Alliance Ewa Radłowska

ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków

z sugerowanym dopiskiem "Odstąpienie od umowy". Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je pokryć. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczony Konsumentowi Towar nie może zostać w zwykły sposób odesłany za pośrednictwem operatora pocztowego, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 100 PLN. Sprzedający może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze zwracany Towar.

5. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

6. W przypadku, gdy zwracany Towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Sprzedający jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość Towaru.

7. Sprzedający może sam dokonać odbioru Towaru od Konsumenta. Jeśli Sprzedający nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego Towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sprzedającego do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.11. Dane Klientów1. Składając zamówienie w Sklepie lub zakładając Konto Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie w procesie korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu prawidłowej realizacji umowy Klient powinien aktualizować swoje dane.

2. Klient ma prawo dokonania zmiany bądź uzupełnienia udostępnionych danych osobowych. Dane osobowe mogą być zmieniane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie informacji do Sprzedającego w formie mailowej na adres biuro@aquasolution.pl

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie Sklepu poświęconej polityce prywatności.12. Promocje1. Do sprzedaży prowadzonej w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub promocją.

2. Każda wyprzedaż lub promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.13. Postanowienia końcowe1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym. Sklep jest wyłączną własnością Sprzedającego.

2. W przypadku powstania ewentualnych sporów wynikających ze sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma prawo skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem właściwego rzecznika praw konsumenta lub inspekcji handlowej.

3. Śródtytuły znajdujące się w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego Minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta lub też innych danych autoryzacyjnych Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy użytkowaniu adresu email i hasła do Konta Klienta.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.

8. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co Regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.

9. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

11. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się poprzez e-mail biuro@aquasolution.pl lub po numerem telefonu 12 201 86 96 – opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedający będzie informował na swojej stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed zmianą.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel